Adatvédelem

Adatvédelem
 

 
1.  Az adatkezelési tájékoztató célja
 
A Markteting Data 1 Kft (székhely: 1173 Budapest Pesti út 237) a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
 
A Markteting Data 1 Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.
 
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
 
A Markteting Data 1 Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Markteting Data 1 Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
A Markteting Data 1 Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 
2.  Az adatkezelő adatai
 
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a lenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
 
A Markteting Data 1 Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl (kivéve ahol a jelen adatkezelési tájékoztató rövidebb időtartamot állapít meg).
 
Név: Marketing Data 1 Kft
 
Székhely: 1173 Budapest Pesti út 237
 
Cégjegyzék szám: 01-09-462975
 
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság
 
Adószám: 12068731-2-42
 
Telefonszám: 0612785550
 
E-mail: info@marketingdata.hu
 
3. Az adatkezelés
 
3.1 Technikai adatok
 
A Marketing Data 1 Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
A Marketing Data 1 Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
 
A Marketing Data 1 Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
A Marketing Data 1 Kft az adatkezelés során megőrzi
   
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban   hozzá   tudjon   férni   a   kívánt   információhoz, és   rendelkezésre   álljanak   az   ezzel kapcsolatos eszközök.
 
3.2 Cookie-k (Sütik)
 
3.2.1 A sütik feladata
 
 
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.  online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 
 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 
 
 
3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k                         
 
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.marketingdata.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.  Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 
4.  A kezelt adatok köre, tervezett felhasználása és megőrzési ideje
 
Kezelt adatok köre Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Pmt. szerinti adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím vagy ennek hiányában tartózkodási hely, lakcímet igazoló közüzemi számla, lakcímet igazoló bankszámlakivonat, lakcímet igazoló ajánlólevél, azonosítási okmány típusa és száma, személyi szám, vagyon forrását igazoló dokumentáció, kiemelt közszereplői státusz) Ügyfélazonosítás, szerződés teljesítése Jogi kötelezettség, szerződés teljesítése Üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év
Bankszámlaadatok Szerződés teljesítése Hozzájárulás Szerződés megszűnéséig
Egyéb adatok (TAJ szám, adóazonosító, illetőség, nem, telefonszám, mobilszám, fax szám, e-mail cím, foglalkozás, önéletrajz) Szerződés teljesítése Hozzájárulás Szerződés megszűnéséig
       
 
5. Az adatkezelés célja, módja, és jogalapja
 
5.1 Általános adatkezelési irányelvek
 
A Marketing Data 1 Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
 
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
 
Ugyanakkor a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017.  évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti adattovábbítás esetén ügyfeleink külön értesítésére nincs lehetőség, mivel a vonatkozó jogszabályok erre nem adnak lehetőséget.
 
Felhívjuk a Marketing Data 1 Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 
 • 2011. évi CXII. törvény -  az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
      (Infotv.);
 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  
 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 
 • 2017.  évi LIII. törvény –  a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 
6.  Az adatok fizikai tárolási helyei
 
Személyes  adatai  (vagyis  azok  az  adatok,  amelyek  az  Ön  személyével  kapcsolatba  hozhatók)  a következő   módon   kerülhetnek   a   kezelésünkbe:   egyfelől   az   internetes   kapcsolat   fenntartásával összefüggésben  az  Ön  által  használt  számítógéppel,  böngészőprogrammal,  internetes  címmel,  a látogatott    oldalakkal    kapcsolatos    technikai    adatok    automatikusan    képződnek    számítógépes rendszerünkben,  másfelől  Ön  is  megadhatja  nevét,  elérhetőségét  vagy  más  adatait,  ha  a  honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
 
A   rendszer   működtetése   során   technikailag   rögzítésre   kerülő   adatok: az   érintett   bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Marketing Data 1 Kft weboldalának látogatása során generálódnak és melyeket a www.marketingdata.hu endszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Marketing Data 1 Kft fér hozzá.
 
Ügyfélazonosításkor és szerződéskötéskor a megadott adatok fizikailag a  Marketing Data 1 Kft székhelyén tárolódnak. A felhasználók távoli hozzáférése esetén ugyanakkor az adatok a felhasználók gépeinek ideiglenes alkönyvtáraiban ideiglenes jelleggel tárolódhatnak.
 
7.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve   –   a   kötelező   adatkezelések   kivételével   –   törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
7.1   Tájékoztatáshoz való jog
 
A Marketing Data 1 Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 
7.2   Az érintett hozzáféréshez való joga
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes  adatokhoz  és  a  következő  információkhoz  hozzáférést  kapjon:  az  adatkezelés  céljai;  az érintett   személyes   adatok   kategóriái;   azon   címzettek   vagy   címzettek   kategóriái,   akikkel,   illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz  benyújtásának  joga;  az  adatforrásokra  vonatkozó  információ;  az  automatizált  döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy   az   ilyen   adatkezelés   milyen   jelentőséggel   bír,   és   az   érintettre   nézve   milyen   várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 
7.3   Helyesbítés joga
 
Az érintett kérheti a Marketing Data 1 Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
7.4   Törléshez való jog
 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Marketing Data 1 Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
 • a   személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Az  adatok  törlése  nem  kezdeményezhető,  ha  az  adatkezelés  szükséges:  a  véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási   célból   vagy   statisztikai   célból,   közérdek   alapján;   vagy   jogi   igények   előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
7.5   Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
Az érintett kérésére a Marketing Data 1 Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
 
7.6   Adathordozáshoz való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
7.7   Tiltakozás joga
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
7.8   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
7.9   Visszavonás joga
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
 
7.10 Bírósághoz fordulás joga
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.
 
7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás                                                        
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 
Telefon: 0613911400
 
Fax: 0613911410
 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Honlap: http://www.naih.hu
 
 
 
8.   Egyéb rendelkezések
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
 
A Marketing Data 1 Kft  a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
9.   Hozzájárulás
 
 
A webshop és weboldal látogatásával, használatával kijelentem, hogy jelen
Adatkezelési tájékoztató teljes egészét elolvastam, megértettem, és ennek megfelelően önkéntesen, jelen tájékoztatáson alapuló egyértelmű hozzájárulásomat adom a jelen Adatkezelési tájékoztató 4. számú pontjában felsorolt személyes adataim a Marketing Data 1 Kft általi kezeléséhez.
 
Kelt: Budapest 2018.05.23.